גריעת פניקס הון א ממדדי האג"ח

Download the PDF file .