גריעת מויניאן א' ממדדי האג"ח

Download the PDF file .