גריעת פניקס הון ג ממדדי האג"ח

Download the PDF file .