גריעת נאוויטס פטרוליום א' ממדדי אינדקס אג"ח ישראל

Download the PDF file .