גריעת הפניקס 3 ממדדי אינדקס

Download the PDF file .