גריעת מניית Falck Renewables ממדדי אינדקס

Download the PDF file .