גריעת מניית ראדא ממדדי אינדקס

Download the PDF file .