גריעת פניקס הון ו ממדדי אינדקס

Download the PDF file .