גריעת מניית Electricite de France ממדדי אינדקס

Download the PDF file .