גריעת בי קומיוניקיישנס ג ממדדי אינדקס

Download the PDF file .