גריעת מניית AppHarvest ממדדי אינדקס

Download the PDF file .