גריעת מניית Activision Blizzard ממדדי אינדקס

Download the PDF file .