עדכון שנתי במתודולוגיות מדדי אינדקס – נובמבר 2023

Download the PDF file .