עדכון שנתי של מתודולוגיות מדדי האג"ח – אפריל 2019

Download the PDF file .