מדדי סולם אג"ח

מדדי סולם אג"ח נועדו לדמות אסטרטגית השקעה שמשלבת סדרות אג"ח על בסיס סולם בעל X שלבים, אשר בכל תקופה שבה נפדית סדרת אג"ח מהשלב הנמוך ביותר בסולם, סדרת אג"ח המשתייכת לשלב הגבוה ביותר בסולם תופסת את מקומה. הלכה למעשה, המדד מורכב בכל עת מסדרות אג"ח המפוזרות בשנות הפדיון השונות (כל שנת פדיון מייצגת שלב בסולם), כאשר במהלך השנה סדרות האג"ח הקצרות ביותר במדד אשר נפדות מוחלפות בסדרות אג"ח משנת הפדיון הארוכה ביותר שעומדת בתנאי המדד.

סולם אג"ח בישראל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון0.08%1.775.10%1.52%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.