↑ חזור ל מדדי אג"ח כללי

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס השקעה לרשויות מקומיות הינו מדד השקעה העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, בטווח דירוג (A) עד (+AA), שבמועד הקובע פדיונן שנה ומעלה והמח"מ שלהן עד 7 שנים
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון136.35
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד247
שווי כולל ני"ע במדד449.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.35
תשואה פנימית*0.83%
מרווח ממשלתי0.43%
דירוג ממוצע**+AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.63%3.82%7.29%7.97%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
1.47%1.20%1.45%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.501.831.00
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB