אינדקס A-AA ישראל 1-3

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A-AA ישראל 1-3 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), במח"מ שנה עד 3 שנים, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון127.56
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד97
שווי כולל ני"ע במדד56.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.01
תשואה פנימית*1.56%
מרווח ממשלתי1.29%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
2.88%2.07%6.82%9.85%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
1.97%1.32%1.61%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.951.581.09
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק