אינדקס AA ומעלה צמוד

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

סימול מדד במערכות מידע1117
מועד השקת המדד01/04/2015
מועד התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
תדירות פרסום המדדרציף
תדירות עדכון הרכב המדדחודשית
מס' ני"ע במדדלא מוגבל
קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל סדרה4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR - תשואה כוללת ברוטו
 

תנאי סף* לסדרות במדד
סוג מטבערק סדרות שהונפקו בשקלים חדשים עשויות להיכלל במדד.
רישום למסחררק סדרות אשר רשומות למסחר בבורסה בת"א עשויות להיכלל במדד.
מגבלות מנפיקרק סדרות אג"ח קונצרניות שמנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף-על "מכשירים פיננסים" עשויות להיכלל במדד.
מועד פדיוןרק סדרות בעלות מועד פדיון של למעלה מחודש עשויות להיכלל במדד.
סוג ריביתרק סדרות נושאות ריבית בשיעור קבוע בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון עשויות להיכלל במדד.
סוג הצמדהרק סדרות שצמודות למדד המחירים לצרכן בישראל עשויות להיכלל במדד.
שווי שוקרק סדרות ששווי השוק שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-100 מש"ח עשויות להיכלל במדד.
סחירותמהירות המחזור במהלך חצי השנה שקדמה למועד הקובע של סדרת אג"ח לא תפחת מ-0.00001. סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד במועד הקובע עשויה להיכלל בו רק אם התמורה הכספית היומית שלה בכל אחד מ-5 ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לא תפחת מ-50,000 ש"ח.
דירוגרק סדרות קונצרניות בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) בדירוג מידרוג עשויות להיכלל במדד.
 
* תנאי הסף המוצגים בעמוד זה מובאים לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחיהם עלולים להיות שונים מאלה של התנאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים.