אינדקס A ישראל 2-4

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A ישראל 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+A), בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים ומנפיקותיהן התאגדו בישראל
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון150.81
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד50
שווי כולל ני"ע במדד28.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.92
תשואה פנימית*2.40%
מרווח ממשלתי2.09%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.19%2.88%9.19%15.49%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.50%2.34%2.81%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.841.231.00
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק