אינדקס A ישראל 2-4

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס A ישראל 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+A), בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים ומנפיקותיהן התאגדו בישראל
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון152.42
שינוי יומי0.11%
מספר ניירות במדד47
שווי כולל ני"ע במדד27.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.84
תשואה פנימית*2.20%
מרווח ממשלתי1.93%
דירוג ממוצעA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
5.30%3.85%10.53%16.03%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.52%2.34%2.81%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.991.371.02
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק