אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך כולל 60 איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, ששיעור ההון העצמי למאזן של מנפיקותיהן הוא הגבוה ביותר מבין שאר מנפיקי הסדרות העומדות בתנאי
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון123.25
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד53.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.27
תשואה פנימית*1.90%
מרווח ממשלתי1.47%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
9.60%7.83%18.15%20.25%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.91%2.15%2.87%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.472.511.25
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק