אינדקס מניות צריכה ישראלית

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

סימול מדד במערכות מידע2115
מועד השקת המדד06/08/2017
מועד התחלת נתונים היסטוריים05/08/2012
ערך מדד הבסיס1,000
תדירות פרסום המדדרציף
תדירות עדכון הרכב המדדשנתית
תדירות עדכון משקולותחודשית
מס' ני"ע במדדלא מוגבל
קביעת משקולותמשקל אחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR - תשואה כוללת ברוטו
 

תנאי סף* לסדרות במדד
סטטוס מסחררק מניות שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א עשויות להיכלל במדד.
סיווג ענפירק מניות של חברות שעיקר פעילותן בתחום הצריכה (בסיסית או מחזורית) עשויות להיכלל במדד.
שווי החזקות ציבוררק מניות ששווי החזקות הציבור שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-75 מיליון ש"ח עשויות להיכלל במדד.
שיעור החזקות ציבוררק מניות ששיעור החזקות הציבור שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-10% עשויות להיכלל במדד.
סחירותרק מניות שהתכ"מ (תמורה כספית ממוצעת) שלהן בחצי השנה שקדמה למועד הקובע לעדכון המדד אינו נמוך מ-50,000 ש"ח עשויות להיכלל במדד.
דרישות רווחיותרק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך שנתיים מתוך 3 השנים שקדמו למועד הקובע או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע עשויות להיכלל במדד.
 
* תנאי הסף המוצגים בעמוד זה מובאים לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחיהם עלולים להיות שונים מאלה של התנאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים.