אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

סימול מדד במערכות מידע4125
מועד השקת המדד31/07/2018
מועד התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
תדירות פרסום המדדסוף יום
תדירות עדכון הרכב המדדשנתית
מס' ני"ע במדד20
קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת סדרות למנפיקסדרה אחת
מגבלת משקל סקטור40%
אופן חישוב המדדGTR - תשואה כוללת ברוטו
 

תנאי סף* לסדרות במדד
סוג מטבערק סדרות שהונפקו בדולר ארה"ב עשויות להיכלל במדד.
רישום למסחררק סדרות אשר רשומות בשוק מוסדר מחוץ לישראל עשויות להיכלל במדד.
יחידת מסחר רק סדרות אג"ח קונצרניות ששווי יחידת המסחר שלהן הינו לכל היותר 2,000 דולר ארה"ב או סדרות אג"ח מדינה ששווי יחידת המסחר שלהן הינו לכל היותר 10,000 דולר ארה"ב עשויות להיכלל במדד.
סוג ניירסדרת אג"ח שהונפקה במסגרת כלל A144 לא תיכלל במדד.
מגבלות מנפיקסדרת אג"ח שמנפיקה התאגד במדינה אשר אינה בעלת קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, לרבות מדינות המוגדרות כמדינות אויב של מדינת ישראל, לא תיכלל במדד.
מועד פדיוןרק סדרות בעלות מועד פדיון במהלך שנת 2023 עשויות להיכלל במדד.
אפשרות פדיון מוקדםרק סדרות שבהן אין למנפיק האג"ח זכות לפדיון מוקדם טרם מועד עדכון המדד העוקב עשויות להיכלל במדד.
סוג ריביתרק סדרות אג"ח ללא קופון (Zero-Coupon) וסדרות נושאות ריבית בשיעור קבוע בכל מועדי התשלום שנותרו עד למועד הפדיון או לחילופין נושאות ריבית בשיעור קבוע עד למועד עדכון המדדים העוקב עשויות להיכלל במדד.
סוג הצמדהרק סדרות שאינן צמודות עשויות להיכלל במדד.
שווי שוקרק סדרות ששווי השוק שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-200 מיליון דולר ארה"ב עשויות להיכלל במדד.
דירוגרק סדרות שדירוגן במועד הקובע יהיה לפחות (-BBB) בדירוג השקעה בינלאומי עשויות להיכלל במדד.
 
* תנאי הסף המוצגים בעמוד זה מובאים לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחיהם עלולים להיות שונים מאלה של התנאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים.