↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה צמוד אירו כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות לשער האירו שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א
 
נתוני שוק
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/11/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1222
ISIN מדדILINDX112221
מועד השקת המדד01/11/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/11/2021
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל גלובל 01241181197ממשלת ישראל674240040.1974
ממשל גלובל 01291181221ממשלת ישראל663102039.5334
ממשל גלובל 01271181205ממשלת ישראל339980020.2692
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/11/2021
DateLevel
28/11/2021100.00
25/11/2021100.00
24/11/2021100.00
23/11/2021100.00
22/11/2021100.00
21/11/2021100.00
18/11/2021100.00
17/11/2021100.00
16/11/2021100.00
15/11/2021100.00
14/11/2021100.00
11/11/2021100.00
10/11/2021100.00
09/11/2021100.00
08/11/2021100.00
07/11/2021100.00
04/11/2021100.00
03/11/2021100.00
02/11/2021100.00
01/11/2021100.00
31/10/2021100.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.