↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי השוק הקונצרני

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס מדורג פיזור רחב0.11%3.394.32%1.66%+A
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.14%3.465.43%1.62%+A
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.08%3.284.25%1.61%+A
אינדקס אג"ח שקלי מדורג0.15%3.295.30%1.46%+A
אינדקס אג"ח צמוד מדורג0.13%3.912.66%1.59%-AA
אינדקס אג"ח דולר מדורג0.70%-2.285.89%----AA
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק0.15%3.625.10%1.24%-AA
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק0.14%3.882.69%1.58%-AA
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top1000.14%4.015.15%1.34%AA
אינדקס אג"ח חברות שקלי EW - Top500.18%3.485.16%1.31%-AA
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון0.20%3.695.30%1.44%+A
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון0.17%4.452.92%1.77%-AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.15%4.442.80%1.65%-AA
אינדקס A-AAA שקלי0.15%3.535.26%1.40%+A
אינדקס A-AAA ת"א שקלי0.15%3.335.24%1.39%-AA
אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב0.15%3.645.10%1.24%+A
אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב0.15%4.092.69%1.56%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.16%3.475.75%1.94%+A
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס0.14%3.685.27%1.46%-AA
אינדקס Top שקלי0.17%3.755.09%1.23%-AA
אינדקס Top צמוד0.13%4.292.64%1.50%AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB