↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח מדינה

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
אינדקס מדינה מאוזן0.05%-5.931.98%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.10%-5.652.10%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.01%-7.460.64%-AAA
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד0.04%-6.121.97%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 50.06%-4.952.08%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 50.18%4.950.89%-AAA
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 16/05/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA