↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי דירוג

דירוגי AA ומעלה
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.12%-4.003.52%1.27%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי0.12%-3.633.49%1.22%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.13%-4.591.02%1.33%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-30.04%-1.742.57%0.66%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-30.06%-1.470.26%-1.20%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.11%-3.883.20%0.91%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.02%-3.320.28%1.01%+AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.13%-3.403.76%1.53%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.18%-4.981.27%1.46%AA
אינדקס AA-AAA ת"א 0-20.05%-1.102.61%0.98%AA
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 0.13%-4.063.60%1.37%AA
דירוגי A-AA
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.20%-4.243.91%1.57%-AA
אינדקס A-AA שקלי0.25%-3.553.57%1.32%-AA
אינדקס A-AA שקלי 0-20.16%-1.292.72%1.02%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.20%-4.181.25%1.67%-AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.20%-1.280.02%1.63%+A
אינדקס A-AA ישראל 1-30.21%-1.963.49%1.29%+A
דירוגי A
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A מאוזן0.43%-3.364.53%2.32%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.40%-3.274.53%2.30%A
אינדקס A צמוד0.42%-3.731.90%2.34%A
אינדקס A צמוד משקל שווה0.41%-3.801.90%2.38%A
אינדקס A שקלי0.42%-3.084.37%2.13%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.48%-3.294.00%1.72%A
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי0.47%-3.274.03%1.75%A
אינדקס A ישראל 2-40.43%-3.114.23%1.87%A
אינדקס אג"ח A משקל שווה0.37%-3.324.41%2.21%A
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A0.35%-3.551.89%2.40%A
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A0.41%-2.854.79%2.59%-A
אינדקס HY-BBB כללי0.01%-2.765.79%3.57%-BBB
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 28/06/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB