↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.10%-3.390.67%0.37%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.09%-7.231.65%0.72%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.02%-4.671.66%1.13%AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.00%3.661.77%1.43%-AA
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.02%-4.411.79%1.32%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.01%-4.690.21%-1.51%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.01%3.711.67%1.32%+A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.03%2.882.19%1.96%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.03%3.152.17%1.91%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.07%3.912.99%2.62%A
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality0.12%2.484.06%3.89%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB