↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.06%3.381.02%0.37%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.44%7.162.02%0.82%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.28%4.582.08%1.29%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.24%3.652.12%1.46%-AA
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.28%4.412.20%1.43%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.35%4.740.25%-1.57%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.16%3.791.99%1.32%+A
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.30%4.611.96%1.16%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.24%3.632.31%1.67%A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.11%2.732.34%1.88%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.14%3.272.45%1.87%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.27%4.053.34%2.63%A
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality0.08%2.444.24%3.82%+A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB