↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.08%-3.490.68%0.33%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.01%-7.111.48%0.55%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.10%4.711.72%1.16%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.12%3.651.75%1.36%-AA
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.07%4.011.63%1.17%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.01%-4.300.08%-1.29%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.22%3.661.66%1.27%+A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.30%2.962.10%1.81%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.13%3.121.94%1.57%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.23%3.673.01%2.64%A
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/06/2021

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB