↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

מדדי אג"ח ייחודיים

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.03%3.484.24%0.39%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.14%6.344.89%0.93%AAA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.14%4.025.42%1.55%-AA
אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ0.11%3.285.11%1.28%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.17%3.425.49%1.66%+A
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.16%3.745.54%1.73%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.17%3.872.96%1.88%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.14%3.635.17%1.31%+A
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.15%4.435.07%1.19%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.18%3.315.70%1.88%A
אינדקס EW - Top100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ0.16%3.406.37%2.57%A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.08%2.645.40%1.60%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה0.16%2.855.67%1.89%A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.14%3.525.98%2.13%+A
אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-20.09%1.856.41%2.78%A
אינדקס אג"ח קופון גבוה0.13%3.375.57%1.73%+A
אינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה0.11%4.664.71%0.84%+AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB