אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון108.55
שינוי יומי0.31%
מספר ניירות במדד37
שווי כולל ני"ע במדד26.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.96
תשואה פנימית*1.70%
מרווח ממשלתי1.47%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.11%2.22%------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.77%------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.62------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB