אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמועד פדיונן חל כעבור 6 שנים מתחילת מחזור הגלגול הנוכחי והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון103.87
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד57
שווי כולל ני"ע במדד34.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.50
תשואה פנימית*2.49%
מרווח ממשלתי2.10%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.69%---------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB