מדדי ייחוס במסלולי השקעה מנורה מבטחים

חברת המדדים "אינדקס" הינה הצומחת בישראל והמובילה בפיתוח וניהול מדדי מניות ואגרות חוב המותאמים לצרכי החוסך הישראלי, פיתחה סדרה של מדדים המשמשים כמדדי ייחוס למסלולים הפאסיביים של מנורה מבטחים.

ייחודיות מדדי אינדקס: מדדי המניות הותיקים נבנו על בסיס שיטת "שווי שוק", המעניקה משקל לחברות במדד לפי גודלן בלבד. מחקרים אקדמיים ויכולות מיחשוב מתקדמות איפשרו פיתוח של מדדים משופרים. מדדי אינדקס נבנו במטרה לשפר את מדדי שווי השוק הישנים, בהיבטים של תשואה עודפת, הפחתת סיכונים ופיזור רחב.

מדדי מניות בחו"ל
שם המדדשינוי יומימכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס ערך עולמי0.20%1.64.65%
אינדקס צמיחה עולמי0.53%6.81.16%
אינדקס מומנטום ארה"ב0.57%6.71.23%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 29/02/2024
מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות ערך ישראל0.70%1.54.34%
אינדקס 120 ישראל0.83%2.22.93%
אינדקס ישראל 100 משקל שווה0.88%2.23.00%
מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימית
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.14%4.295.30%
אינדקס A תקרת מנפיק0.13%3.025.73%
אינדקס אג"ח במרווח גבוה0.14%3.525.98%
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע0.10%5.003.96%
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע0.02%-5.001.25%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. המסלולים המפורטים אינם מנוהלים, מאושרים, משווקים או מקודמים על ידי אינדקס. אין באמור משום המלצה לרכוש מוצרים המבוססים על המדד(ים) כאמור ו/או בקשר עם כדאיות ההשקעה בו(בהם) וכן אין בו(בהם) משום המלצה להשקעה במוצרים. לאינדקס אין כל מחויבות או אחריות, באופן מפורש או משתמע, כלפי משקיעים במוצרים או כלפי כל צד שלישי בנוגע לכדאיות ההשקעה בכלל או במוצרים לעיל או ליכולת של המדד(ים) לעקוב אחר ביצועי שוק ההון. העושה שימוש בנתוני המסחר של המדד(ים) לצורך חישוב או פרסום מדד(ים), עושה זאת על אחריותו בלבד. אינדקס אינה אחראית ואינה לוקחת חלק בניהול ושיווק המוצרים ובין השאר בתמחור המוצר או בקביעת היקף ועיתוי הצעת המוצרים או בהחלטה על הפסקת ההצעה של המוצרים. אינדקס עורכת ומחשבת מדדים בכלל ואת המדד(ים) לעיל בפרט ללא קשר למנורה מבטחים ו/או למוצרים. אינדקס אינה אחראית כלפי משקיעים במוצרים או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שיגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדד(ים) או כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה במדד(ים). אינדקס אינה מתחייבת להודיע בצורה כלשהי למשקיעים במוצרים או לצד ג' כלשהו על טעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדד(ים).