מתודולוגיית מדד אינדקס Marine Shipping

Download the PDF file .