מתודולוגיית מדד אינדקס שילוח אווירי ויבשתי

Download the PDF file .