מתודולוגיית מדדי אינדקס אג"ח $ גלובלי לפדיון

Download the PDF file .