מדדי אינדקס בקרנות MTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA ומעלה שקלי0.04%-3.721.38%1.03%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד0.05%4.740.80%-1.15%AA
אינדקס A-AA שקלי0.03%-3.561.51%1.18%-AA
אינדקס A-AA צמוד0.08%4.260.70%-1.32%-AA
אינדקס A-AA ישראל 1-30.05%1.981.25%1.15%+A
אינדקס A צמוד0.11%3.510.37%-1.75%A
אינדקס A שקלי0.00%3.182.23%1.96%A
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי0.01%-3.252.15%1.87%A
אינדקס A ישראל 2-40.04%3.011.72%1.47%A
אינדקס HY-BBB כללי0.01%-2.793.62%3.39%+BB
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח0.14%-6.271.60%0.92%AA
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 20.02%-3.861.61%1.22%-AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.04%3.941.32%-0.76%AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.05%-3.410.72%0.35%+AA
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות0.07%-7.271.59%0.75%+AA
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך0.02%4.611.66%1.19%-AA
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.02%4.651.58%1.10%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.06%3.521.93%1.59%A
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality0.03%2.433.72%3.53%+A
אינדקס A-AA לפירעון 20230.01%1.151.26%1.25%+A

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.02%-16.53.13.60%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.17%20.74.74.41%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.17%17.53.41.39%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.19%100.03.60.45%
אינדקס ת"א-125 Quality0.42%-13.64.13.67%
מדדי תיק
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס בנקים ישראל 20/800.33%-2.940.55%0.63%AAA
אינדקס נדל"ן מניב 20/800.07%4.971.32%1.23%-AA
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020