מדדי אופטימום ישראל

שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020

נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.