↑ חזור ל שירותי אינדקס

בחינת ופיתוח מדדי ניירות ערך

יש לכם רעיון למדד ניירות ערך ואתם רוצים לפתח אותו למדד השקעה? שירות זה מאפשר לכם לבחון את המדד בתנאים שמאפשרים ליצור עליו מוצרי השקעה, כולל בחינת סחירות ני"ע הנכללים במדד ובחינת ביצועים לאחור (Back testing). בנוסף, באפשרותכם לבנות אינדקס עצמי, כלומר, לפתח מדד על בסיס הגדרותיכם וצורכיכם.

תהליכי הבחינה והפיתוח מתבססים על תקנות וחוקים רלוונטיים וכן על נתוני ניירות הערך הרלוונטיים, כמו גם על ניסיון מקצועי וידע ייחודי שנצבר באינדקס.

במסגרת התהליך מבוצעות בין היתר הפעולות הבאות:

בחינת המדד לפי קריטריונים מקובלים לצורך יצירת מוצרי השקעה עליו
 • עמידה בדרישות פרסום שערי המדד, רשימת ני"ע הנכללים בו ומשקלם
 • עמידה בדרישות פרסום הרכב המדד ואופן חישובו
 • עמידה בדרישות תדירות עדכון המדד ופרסום השינויים
 • עמידה בתנאי משקל מירבי לני"ע במדד
 • עמידה בתנאי משקל מירבי לתאגיד במדד
 • קיום מספר מינימלי של ני"ע רלוונטיים להיכללות במדד
 • בחינת סוגי ני"ע העשויים להיכלל במדד על פי ההגדרות במתודולוגיית המדד ואופן הטיפול במצבים חריגים: השעיה/מחיקה ממסחר, רישום למסחר, אי פרסום דוחות כספיים, שינויי דירוג, הצעת רכש חליפין, אי תשלום קרן ו/או ריבית ועוד.
 • עמידה בתנאי שווי שוק/החזקות ציבור מינימלי של ני"ע בודד
 • עמידה בתנאי שיעור החזקות ציבור מינימלי של ני"ע בודד
 • עמידה בתנאי שווי שוק/החזקות ציבור מינימלי של כלל הניירות במדד
 • תאימות שם המדד הרצוי לחוקים, לתקנות ולחוזרי רשות ני"ע
בחינת סחירות ני"ע הנכללים במדד
 • בחינת תנאי הסחירות המוגדרים במתודולוגיית המדד והשוואתם לקריטריונים מקובלים בארץ ובעולם
 • בחינת סחירות ניירות הערך הנכללים במדד על פי מודל ייחודי שפותח באינדקס לצורך בחינת יכולת התכסות של מוצרי השקעה על מדדים
 • הרצת מבחני לחץ (Stress tests) לבחינת נקודות הכשל הפוטנציאליים של סחירות ני"ע במדד
בחינת שערים לאחור (Back testing)
 • הגדרת תקופת המדידה הרצויה (לרוב בין שנה ל-5 שנים)
 • איסוף נתוני השוק הנדרשים לצורך הבחינה (כולל ני"ע שנמחקו ממסחר)
 • בניית הרכב המדד בכל תקופת עדכון היסטורית
 • חישוב משקולות ניירות הערך שנכללו במדד בתקופת המדידה
 • חישוב שערי הנעילה של המדד בתקופת המדידה
 • חישוב נתוני שוק היסטוריים של המדד (כמות ני"ע, מח"מ, תשואות גלומות, מרווחי אשראי, דירוגים, מכפילים)
 • הצגת הביצועים ההיסטוריים של המדד (תשואות, סטיות תקן ומדדי שארפ)
עריכת מסמך מתודולוגיית המדד
 • מתן חוות דעת מקצועית על מתודולוגיית המדד
 • כתיבה והגהה של מתודולוגיות מדדים

מעבר לביצוע פרטני של התהליכים המתוארים לעיל, אינדקס מציעה גם את השירות "בנה לעצמך אינדקס" – פיתוח מדד על בסיס הגדרותיכם, שירות מקיף הכולל פיתוח מדד משלב הרעיון ועד להבשלתו למדד השקעה.

מעוניינים לבחון ולפתח מדד ני"ע? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי