תנאי שימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס") מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו:

1. האתר (www.indx.co.il) שייך לאינדקס ומופעל על ידה.

2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וזכויות ההפצה וההצגה בכל התכנים הנכללים באתר, לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קבצי וידאו, קבצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר (להלן: "המידע"), שייכים במלואם לאינדקס או לצדדים שלישיים אשר הקנו לאינדקס זכויות שימוש בהם.

3. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל פרסום שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור מאינדקס מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור של אינדקס מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.

4. אין במידע או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלה.

5. אין לראות במידע או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי.

6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אינדקס אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע (להלן ביחד: "ליקוי") וכי היא אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד. המשתמש פוטר בזה את אינדקס מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע. המשתמש מתחייב לשפות את אינדקס בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהפר את התנאים הקבועים בהסכם שימוש זה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אינדקס אחראית בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי התאגידים הרשומים למסחר, המוצגים באתר. האחריות המלאה בקשר לדיווחים אלה חלה על התאגידים מטעמם נמסרו.

8. הנתונים ההיסטוריים המתפרסמים באתר מופיעים כפי שחושבו על ידי אינדקס והם מוצגים כפי שהם (as is). באתר מפורסמים רק נתונים היסטוריים שחושבו על ידי אינדקס החל מ-31/03/2010. קיימים נתונים היסטוריים שאינדקס החלה לחשבם במועד מאוחר יותר והם מוצגים ממועד התחלת החישוב. אינדקס עשויה לשנות מפעם לפעם את דרכי החישוב של הנתונים ההיסטוריים.

9. במסגרת האתר מציעה אינדקס שירותים שונים (להלן: "השירותים"). מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי השימוש בשירותים נועד לצרכים המשתמש בלבד והינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש בשירותים לא נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש ישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.

10. ככלל, הגלישה באתר היא אנונימית והמשתמש אינו נדרש לספק פרטים אישיים  כלשהם. עם זאת, לצורך קבלת חלק מהשירותים והמידע הזמין באתר, ידרש המשתמש למסור פרטים מזהים שונים כגון שם, ארגון, תפקיד וכתובת מייל. כמו כן, יתכן כי לצורך מתן השירותים וכדי להקל על המשתמש בקבלת השירותים או שירותים נוספים, תעשה אינדקס שימוש בטכנולוגיה של cookie אשר יושתל זמנית או בצורה קבועה במחשב המשתמש. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאינדקס ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונו בלבד. יחד עם זאת, יתכן כי שימוש בשירות כלשהו או קבלת מידע כלשהו לא יתאפשרו ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופסי ההצטרפות המסומנים כשדות חובה.

11. הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש ישמרו על ידי אינדקס והיא תעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין. אינדקס רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירות ו/או בעת השימוש בשירות, על מנת ליצור עם המשתמש קשר ולעדכן אותו בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי אינדקס או על ידי אחרים עימם תתקשר אינדקס. בנוסף, אינדקס רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימושים פנימיים ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

12. אינדקס עושה כמיטב יכולתה על מנת לאבטח את האתר ואת המידע, לרבות הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש לצורך קבלת השירותים. עם זאת, לאור העובדה כי האתר מקושר לרשת האינטרנט לא קיימת אפשרות לאבטח את האתר, ואת מערכות המידע והתקשורת בצורה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות על ידי גורמים בלתי מורשים. על משתמש המוסר פרטים, הנדרשים לצורך קבלת השירותים, להביא עובדה זו בחשבון טרם מסירת הפרטים על ידו. היה ולמרות אמצעי האבטחה תתבצע חדירה בלתי חוקית לאתר ו/ או למידע לרבות פרטים שנמסרו על  ידי המשתמש, אינדקס לא תישא באחריות כלשהי, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין.

13. הקישורים (Links) מתוך האתר למקורות מידע באינטרנט נועדו לשם נוחות המשתמש בלבד. אין אינדקס אחראית לתוכנם של האתרים הללו. הכניסה לאתרים אלו והשימוש במידע המופיע בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.

14. (א) באתר מפורסמת, בין השאר, מתודולוגיית המדדים של אינדקס; (ב) באתר מוצג מידע נוסף הכולל, בין השאר, דפי מידע, הסברים ותיאורים כלליים של נושאים המופיעים במתודולוגיה הנזכרת לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח כפי שהוא מופיע במתודולוגיה, לפי העניין וכי במקרה של סתירה יגבר האמור במתודולוגיה, לפי העניין.

15. אינדקס שומרת על זכותה לשנות את האתר ואת המידע המופיע בו בכל עת.

16. (א) על השימוש באתר ועל כל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד; (ב) לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניין ומחלוקת הנוגעים להסכם זה ולשימוש באתר.

התנאים לעיל נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחס לשני המינים.