תנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") של אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס") מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו:

1. האתר (www.indx.co.il) שייך לאינדקס ומופעל על ידה.

2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וזכויות ההפצה וההצגה בכל התכנים הנכללים באתר, לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קבצי וידאו, קבצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר (להלן: "המידע"), שייכים במלואם לאינדקס או לצדדים שלישיים אשר הקנו לאינדקס זכויות שימוש בהם.

3. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל פרסום שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור מאינדקס מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור של אינדקס מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.

4. אין במידע או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלה.

5. אין לראות במידע או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי.

6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אינדקס אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע (להלן ביחד: "ליקוי") וכי היא אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד. המשתמש פוטר בזה את אינדקס מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע. המשתמש מתחייב לשפות את אינדקס בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהפר את התנאים הקבועים בהסכם שימוש זה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אינדקס אחראית בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי התאגידים הרשומים למסחר, המוצגים באתר. האחריות המלאה בקשר לדיווחים אלה חלה על התאגידים מטעמם נמסרו.

8. הנתונים ההיסטוריים המתפרסמים באתר מופיעים כפי שחושבו על ידי אינדקס והם מוצגים כפי שהם (as is). באתר מפורסמים רק נתונים היסטוריים שחושבו על ידי אינדקס החל מ-31/03/2010. קיימים נתונים היסטוריים שאינדקס החלה לחשבם במועד מאוחר יותר והם מוצגים ממועד התחלת החישוב. אינדקס עשויה לשנות מפעם לפעם את דרכי החישוב של הנתונים ההיסטוריים.

9. במסגרת האתר מציעה אינדקס שירותים שונים (להלן: "השירותים"). מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי השימוש בשירותים נועד לצרכים המשתמש בלבד והינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש בשירותים לא נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש ישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.

10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אינדקס אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע (להלן ביחד: "ליקוי") וכי היא אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד. המשתמש פוטר בזה את אינדקס מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע. המשתמש מתחייב לשפות את אינדקס בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהפר את התנאים הקבועים בהסכם שימוש זה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.

11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אינדקס אחראית בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי התאגידים הרשומים למסחר, המוצגים באתר. האחריות המלאה בקשר לדיווחים אלה חלה על התאגידים מטעמם נמסרו.

12. הנתונים ההיסטוריים המתפרסמים באתר מופיעים כפי שחושבו על ידי אינדקס והם מוצגים כפי שהם (as is). באתר מפורסמים רק נתונים היסטוריים שחושבו על ידי אינדקס החל מ-31/03/2010. קיימים נתונים היסטוריים שאינדקס החלה לחשבם במועד מאוחר יותר והם מוצגים ממועד התחלת החישוב. אינדקס עשויה לשנות מפעם לפעם את דרכי החישוב של הנתונים ההיסטוריים.

13. במסגרת האתר מציעה אינדקס שירותים שונים (להלן: "השירותים"). מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי השימוש בשירותים נועד לצרכים המשתמש בלבד והינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש בשירותים לא נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש ישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z