אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,276.43
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד33
שווי כולל ני"ע במדד162 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.21
תשואה פנימית0.46%
מרווח ממשלתי0.49%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.45%1.18%-9.13%26.72%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.86%6.29%5.18%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.10-0.470.90
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "בנקים"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט691212בנק דיסקונט16191476.372634.3938
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות20973297.886294.3677
לאומי604611בנק לאומי30191179.004684.2782
פועלים662577בנק פועלים31366887.458444.1591
לאומי 1796040372בנק לאומי1381774.7653.9612
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15412503.9596
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4622155.342563.9514
לאומי 1816040505בנק לאומי2418158.23023.9419
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3602601.96173.9399
לאומי 1786040323בנק לאומי12515453.9341
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2408936.78408643.9332
לאומי 1806040422בנק לאומי1798830.13423.9329
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1147180.9959353.9287
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים562924.77449253.2669
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206150.91442123.1802
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541658.46553.1435
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3478803.4893.0826
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי9286548.50243.0284
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3123880.4012.7681
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31041002.7506
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל463753.9688372.6913
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2838266.93152.5151
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1640700.025252.3651
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2568963.51362.2764
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1884117.71242.716
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2668941.5172.365
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348655.3982.0234
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109480.2081.5993
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262993.20881.5263
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248736.95141251.4435
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239566.015851.3903
פיבי763011הבנק הבינלאומי3665802.9761.1954
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2246895.82041.991
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/20211,274.49
17/01/20211,270.43
14/01/20211,274.47
13/01/20211,271.63
12/01/20211,263.27
11/01/20211,258.61
10/01/20211,258.07
07/01/20211,252.28
06/01/20211,245.58
05/01/20211,246.11
04/01/20211,246.12
03/01/20211,247.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.