↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון156.68
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד596 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל21.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.35
תשואה פנימית1.06%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
1.27%-1.57%11.67%16.06%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.13%3.29%2.77%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.701.121.06
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1147
ISIN מדדILINDX111470
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר100%
מגבלת משקל תאגיד100%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33688854.69356.4118
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל24012438.76925.4659
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל23780576.7556365.4131
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל25023467.490195.696
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21743663.18884.9494
גליל 59049590431ממשלת ישראל21173325.67354.8196
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל32280253.50664.4668
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19086902.744.3447
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15962206.1636253.0638
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15584681.49483.0635
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל17566380.966543.0595
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל19705342.98563.0562
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל19022352.96393.0522
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23849269.513.0475
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20561547.94923.0344
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20004470.225283.0319
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל19286781.336813.0236
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21541461.866013.0198
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל18504566.44223.0103
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל24547362.6618572.9919
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל13430620.2882.9679
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל28992761.4022.8293
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל16561796.4052.7437
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל11325846.87872.5254
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל23491372.442.5164
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל11215162.5032.3822
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל32930623.44282.917
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל8254096.6411.6742
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל9321385.4630.7222
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל3565186.50240.7
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2022
DateLevel
25/01/2022156.65
24/01/2022156.65
23/01/2022157.18
20/01/2022157.53
19/01/2022157.34
18/01/2022157.44
17/01/2022157.61
16/01/2022158.02
13/01/2022158.36
12/01/2022158.38
11/01/2022158.30
10/01/2022158.47
09/01/2022158.63
06/01/2022159.01
05/01/2022159.46
04/01/2022159.33
03/01/2022159.13
02/01/2022159.05
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.