↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע)
 
נתוני שוק
שער אחרון129.36
שינוי יומי0.12%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד597.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו6.66
תשואה פנימית1.12%
מרווח ממשלתי---
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.68%-2.95%13.46%17.75%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.32%3.23%2.73%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.331.301.18
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 18/01/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1244
ISIN מדדILINDX112445
מועד השקת המדד11/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיממשלתי בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל32800382.04966.0725
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21842181.91866.0567
גליל 59049590431ממשלת ישראל21277676.39616.0433
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל34206654.5416.0394
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל25200721.6105846.0302
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל24226745.28686.0197
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל23982819.7879976.0117
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל191229195.9714
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל13366582.45444.1033
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל23882442.68643.5094
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל11221364.34633.504
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15583134.47462.4079
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15957476.6210582.4076
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל17579352.265022.4068
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל19711252.22482.4031
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל19013076.48242.3981
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23840631.62.3946
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20563603.89842.3855
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל19989164.586242.3814
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל19279173.1390442.3758
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21547493.0732522.3744
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל18519958.410592.3683
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל24679942.9350742.3645
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל30456733.40162.3363
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל33186529.5522.3241
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל16713005.07252.3174
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל10756165.11121.9916
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל7696934.2821.3999
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל9288939.07381.0112
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל3096943.44960.59
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2022
DateLevel
17/01/2022129.51
16/01/2022129.86
13/01/2022130.10
12/01/2022130.13
11/01/2022130.05
10/01/2022130.18
09/01/2022130.30
06/01/2022130.61
05/01/2022130.99
04/01/2022130.87
03/01/2022130.66
02/01/2022130.57
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.