↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס A מח"מ 4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A מח"מ 4 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתוני שוק
שער אחרון134.56
שינוי יומי0.14%-
מספר ניירות במדד170
שווי כולל ני"ע במדד82 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.00
תשואה פנימית2.51%
מרווח ממשלתי1.80%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.88%-4.19%18.90%21.76%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.26%8.82%7.21%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.100.730.58
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1268
ISIN מדדILINDX112684
מועד השקת המדד02/05/2021
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
DateLevel
19/01/2022134.56
18/01/2022134.75
17/01/2022135.04
16/01/2022135.32
13/01/2022135.48
12/01/2022135.42
11/01/2022135.44
10/01/2022135.59
09/01/2022135.81
06/01/2022136.21
05/01/2022136.45
04/01/2022136.47
03/01/2022136.40
02/01/2022136.12
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.