אינדקס AA ומעלה צמוד

קוד המדד: 1117

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
פועלים 201 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
לאומי 186 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
חשמל 35 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
חשמל 34 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
מליסרון כא 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
לאומי 185 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
ביג כא 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
יוניברסל ה 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
אמות י 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
מניבים ריט ד 0.0
סלע נדל"ן ה 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 45 0.0
אלרוב נדל"ן ז 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 57 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד5123278אינדקס AA ומעלה צמוד

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA ומעלה צמוד נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z