אינדקס A-AAA צמוד 1-4

קוד המדד: 1140

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
חשמל אג"ח 29 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
לאומי 185 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
מימון ישיר ו 0.0
דליה אג"ח א 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
אלבר יט 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
יוניברסל ה 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
להב ג 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
מגוריט ה 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אפי נכסים טו 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
מגוריט ו 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
אאורה יז 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אאורה יח 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-A), בעלות משך חיים ממוצע של שנה עד 4 שנים, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-45137989אינדקס A-AAA צמוד 1-4

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AAA צמוד 1-4 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil