אינדקס A-AAA שקלי 3-6

קוד המדד: 1146

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
בזן יג 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
כלל ביטוח א 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
פניקס הון טו 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדל הון י 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
מגדל הון יא 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אלון רבוע ח 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
בית זיקוק 2 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
יוניברסל ו 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
איירפורט י 0.0
מניף ב 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AAA), בעלות משך חיים ממוצע של 3 שנים עד 6 שנים

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-65138169אינדקס A-AAA שקלי 3-6

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AAA שקלי 3-6 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil