אינדקס AA-AAA צמוד - מח''מ 4 קבוע

קוד המדד: 1168

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 27.05.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
איירפורט אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
חשמל 34 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
חשמל 35 0.0
לאומי 186 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
לאומי 185 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
פועלים 201 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
מליסרון כא 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
פניקס הון יב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
יוניברסל ה 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
ביג כא 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
פועלים ז 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
דיסקונט מנפיקים ט 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 53 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
פניקס הון יד 0.0
איירפורט יא 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
פועלים יא 0.0
לאומי התחיבות 402 0.0
אמות ט 0.0
ביג אג"ח ז 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 28/05/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 4 שנים במועד העדכון החודשי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA-AAA צמוד - מח''מ 4 קבוע נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil