אינדקס אג''ח בנקים וביטוח

קוד המדד: 1229

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
פועלים 201 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
מגדל הון י 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
כלל ביטוח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פניקס הון טו 0.0
לאומי 186 0.0
פניקס הון יד 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדל הון יא 0.0
לאומי 185 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מגדל הון יב 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
מנורה הון ח 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
כלל מימון יג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל אגרות חוב של בנקים ישראלים וחברות ביטוח בישראל, שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מוטה משקל המדד לסדרות אג"ח במדד שהמח"מ שלהן גבוה מהמח"מ החציוני במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח5130000אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח בנקים וביטוח נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil