אינדקס A-AA שקלי

קוד המדד: 1246

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
נמקו אג"ח ב 0.0
כלל מימון יג 0.0
לייטסטון ד 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
נמקו ג 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
איירפורט י 0.0
בזן יג 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
בזן אג"ח י 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
דלק קבוצה לט 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אלון רבוע ח 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
פניקס הון טו 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
מנורה הון ח 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
ישראכרט ב 0.0
נמקו ד 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
מגדל הון י 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אמות ט 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
אקויטל 4 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
מניף ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
או.פי.סי ד 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
מגדל הון יג 0.0
מגדל הון יד 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AA+)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי5131727אינדקס A-AA שקלי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AA שקלי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z